Skip to Content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Een Mooi Gebaar

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Definities
Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst
Artikel 5 – Licentie
Artikel 6 – Duur gebruiksrecht
Artikel 7 – Prijzen
Artikel 8 – Betalingen en betalingstermijnen
Artikel 9 – Gevolgen niet tijdig betalen
Artikel 10 – Herroepingsrecht
Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 12 – Advisering
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Overmacht
Artikel 15 – Gevolgen Nietigheid of vernietigbaarheid

icon-5

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Iris van Meer
Guido Gezelleweg 1-B
4103VM Culemborg
Mobiele telefoon: 06 112 055 31
E-mail: iris@eenmooigebaar.nl 

KvKnummer: 54699665

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Een Mooi Gebaar: Een Mooi Gebaar, gevestigd te Culemborg, onder Kamer van Koophandel nummer: 54699665
 2. Klant: degene met wie Een Mooi Gebaar een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen: Een Mooi Gebaar en klant samen
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 5. Producten: digitale documenten in PDF formaat van haakpatronen of -tutorials
 6. Diensten: De door Een Mooi Gebaar te verlenen diensten zoals beschreven op eenmooigebaar.nl
 7. Een Mooi Gebaar Club: de diensten op club.eenmooigebaar.nl, waaronder videocursussen, steekotheek en meer.
 8. Bedenktijd: de termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst
 10. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
icon-5

Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
  ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
  ondernemer en consument
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van klant of van derden uitdrukkelijk uit
 4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Een Mooi Gebaar en de klant komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de website van Een Mooi Gebaar. De overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door klant via telefoon, email of schriftelijk.
 2. Een Mooi Gebaar heeft het recht om zonder opgaaf van reden een potentiële klant te weigeren.
icon-5

Artikel 5 – Licentie

 1. Een Mooi Gebaar verleent aan klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de Een Mooi Gebaar Club. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

Artikel 6 – Duur gebruikersrecht

 1. De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door klant tussentijds en na afloop worden verlengd.
 2. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door klant, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.
 3. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.
 4. Klant zal zich na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Een Mooi Gebaar verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij klant aanwezige (computer)apparatuur.
 5. Van Artikel 5.4 zijn alleen de PDF haakpatronen zoals aangeschaft in de Een Mooi Gebaar webwinkel uitgesloten. Alle materialen die via Club verkregen zijn vallen onder artikel 5.4.
 6. Een Mooi Gebaar en klant zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen:
  1. indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  3. Klant onder curatele of bewind is gesteld
  4. Een Mooi Gebaar haar activiteiten staakt of liquideert.

Artikel 7 – Rechten en plichten Een Mooi Gebaar

 1. Een Mooi Gebaar spant zich in om de diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
 2. Een Mooi Gebaar behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de diensten. Een Mooi Gebaar zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
 3. Een Mooi Gebaar kan de diensten mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de overeenkomst. Indien klant gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Een Mooi Gebaar.
 4. Een Mooi Gebaar verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin klanten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de diensten van Een Mooi Gebaar. Tenzij de klant aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de klant gedurende de looptijd van deze overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

Artikel 8 – Prijzen

 1. Alle prijzen die Een Mooi Gebaar hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Een Mooi Gebaar hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Een Mooi Gebaar te allen tijde wijzigen, met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.
 3. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 4. Een Mooi Gebaar heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 5. Voorafgaand aan de ingang van een prijswijziging zal Een Mooi Gebaar prijsaanpassingen mededelen aan de klant.
 6. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Een Mooi Gebaar op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 9 – Betalingen en betalingstermijn

 1. De vergoeding voor een dienst wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd, de vergoeding voor een product wordt voor het ontvangen gefactureerd. Voor beiden wordt pas toegang verkregen als de betaling binnen is.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Een Mooi Gebaar de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. Een Mooi Gebaar behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 4. Indien een betaling voor de Een Mooi Gebaar Club niet binnen is op de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn, wordt toegang tot de Club onmogelijk gemaakt tot de betaling binnen is.
 1. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 2. Opzegging van het abonnement op Club wordt tenminste veertien (14) dagen voor de volgende facturering gedaan door Klant, via iris@eenmooigebaar.nl, onder vermelding van het emailadres waarmee men is ingeschreven, even als de reden van opzegging.

Artikel 11 – Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Een Mooi Gebaar gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Een Mooi Gebaar.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Een Mooi Gebaar zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Een Mooi Gebaar, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Een Mooi Gebaar te betalen.

Artikel 12 – Herroepingsrecht

 1. En consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat het product niet is gebruikt. Bij digitale producten (zoals PDF’s of cursussen) is het niet mogelijk om het product te retourneren, maar zal altijd samen gezocht worden naar een passende oplossing.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de diensten, en met betrekking tot alles wat Een Mooi Gebaar ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen haakpatronen, video’s, teksten, designs en afbeeldingen, komen toe aan Een Mooi Gebaar.
 2. Het is de klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is de klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
 4. De klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten

Artikel 14 – Advisering

 1. Alle door Een Mooi Gebaar gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Een Mooi Gebaar verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Een Mooi Gebaar te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Een Mooi Gebaar verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Een Mooi Gebaar verleent daarbij geen enkele garantie.
 2. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Een Mooi Gebaar is Een Mooi Gebaar niet aansprakelijk. De klant vrijwaart Een Mooi Gebaar tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Een Mooi Gebaar.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
  dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Overmacht

 1. Een Mooi Gebaar is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
  1. een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers
  2. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
  3. belemmeringen als gevolg van de door klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
  4. werkstakingen
  5. brand
  6. ongeval of ziekte van personeel
  7. Denial of Services (DoS) aanvallen
  8. Door Een Mooi Gebaar onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van een Mooi Gebaar afhankelijk is
 2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, heeft de klant het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Een Mooi Gebaar tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
 3. Indien Een Mooi Gebaar door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
icon-5

Artikel 17 – Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Een Mooi Gebaar is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Een Mooi Gebaar zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 18 – Gevolgen Nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Een Mooi Gebaar bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 3. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.